Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Shelly ‘s Salon en de klant waarop Shelly ‘s Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. 2Inspanningen

Shelly ‘s zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Shelly ‘s worden verteld.

Shelly ‘s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Shelly ‘s zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De klant moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk 24 uur = (1 werkdag) voorafgaande aan de afspraak aan Shelly ‘s melden.

Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Shelly ‘s 45% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Komt de klant niet op de afgesproken tijd naar de salon voor de vooraf besproken behandeling en wordt deze niet telefonisch geannuleerd, mag Shelly ‘s het gehele bedrag van de behandeling + administratie berekenen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Shelly ‘s de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Indien de Klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Shelly ‘s de afspraak annuleren en word 45% van de behandeling berekent.

Shelly ‘s moet zelf bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk dit aan de klant melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

Shelly ‘s vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon.

Prijzen van de producten mag u altijd vragen, deze staan vermeld op de producten zelf.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.

Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door Shelly ‘s aangegeven bankrekeningnummer.

Indien klant na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is de klant verplicht aan Shelly ‘s alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

De klant voorziet Shelly ‘s vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Shelly ‘s aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Shelly ‘s neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in het klantenbestand.

Shelly ‘s is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Shelly ‘s verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te vertrekken.

Shelly ‘s zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

 1. Aansprakelijkheid

Shelly ‘s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Shelly ‘s is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Shelly ‘s is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld door Shelly ‘s.

 1. Klachten

Indien de klant een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse (Shelly de Jong) van Shelly ‘s.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Shelly ‘s de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Shelly ‘s contact opnemen met de leverancier en zo tot een oplossing komen.

Indien Shelly ‘s en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Garantie

Shelly ‘s geeft de klant 1 week garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

– Zodra de producten geopend zijn.

– De klant andere producten dan door Shelly ‘s geadviseerde producten heeft gebruikt.

– De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

– De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 1. Beschadiging en diefstal

Shelly ‘s heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Shelly ‘s meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Gedrag

De klant behoort zich in de salon deugdelijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde gedragsnormen.

Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen ondeugdelijk gedrag blijft vertonen, heeft Shelly ‘s het recht de klant zonder opgaaf van redenen de toegang tot de salon te weigeren.

Bij Shelly ‘s wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van huidverzorgingsspecialis.

Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Shelly ‘s en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Shelly ‘s en zijn ook in de salon beschikbaar.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 1. Contactgegevens

Shelly de Jong (eigenaresse)

Shelly ‘s Salon

Achterhoeksestraat 18

4715 BE Rucphen

Tel: 06-50719008

E-mail: info@shellys.nl

Website: shellys.nl